...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Inleiding
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen S.J.A. van Paassen h.o.d.n. Op Koerz, hierna: Op Koerz en u, de klant.
2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:
info@sannevanpaassen.nl

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Sanne van Paassen.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
4. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

Artikel 3. Wanneer is er een overeenkomst?
1. Alle aanbiedingen van Op Koerz zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Op Koerz de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening.
2. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van Op Koerz een schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze moet binnen 7 dagen na ontvangst worden ondertekend en worden teruggestuurd aan Op Koerz. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Op Koerz.
3. Wanneer u een bestelling plaatst door middel van een online inschrijfformulier, ontvangt u van Op Koerz een schriftelijke bevestiging.
4. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Op Koerz of doordat feitelijk wordt begonnen met de levering door Op Koerz.
5. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Op Koerz dit doorberekenen aan u.
6. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Op Koerz gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.
7. Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.
8. Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

Artikel 4. Wat kunt u van Op Koerz verwachten?
1. Op Koerz zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Op Koerz zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Op Koerz heeft een inspanningsverplichting.
2. Op Koerz zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Op Koerz behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. Meer informatie vind je terug in de Privacy Verklaring.

Artikel 5. Bijzondere voorwaarden events/mountainbike clinics/coaching on bike.
1. U moet alle gegevens, die Op Koerz nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Op Koerz overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.
4. Vooraf aan het deelnemen aan activiteiten dienen de deelnemers online een gezondheidsverklaring in te vullen, waarin de deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en de conditie te hebben om zonder problemen deel te nemen aan de activiteit. In geval van twijfel moet contact worden opgenomen met Op Koerz. Eventuele gezondheidsbeperkingen moeten ook via dit formulier kenbaar worden gemaakt aan Op Koerz. Het is uw verantwoordelijkheid dat deze formulieren tijdig worden ingevuld.
5. Deelnemers zijn verplicht zich op een verantwoordelijke wijze te gedragen. Bij wangedrag behoudt Op Koerz zich het recht voor de participatie van de deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder enige restitutie. Wangedrag zal enkel op beoordeling van Op Koerz worden vastgesteld en is niet discutabel.
6. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
7. U bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Op Koerz worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Op Koerz conform de overeenkomst heeft gehandeld.
8. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Op Koerz zodat Op Koerz in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
9. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Op Koerz tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
10. U staat Op Koerz toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
11. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, bent u gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 6. Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s
1. In de programma’s van Op Koerz deel ik mijn kennis, ervaring en tools om een nog meer vanuit Flow en Fun te leven. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het toepassen en het doen van de opdrachten. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij grote stappen maakt. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om aan de slag te gaan met jouw persoonlijke ontwikkeling. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. De eindtermijn van een VIP pakket wordt per e-mail aan je bekend gemaakt.
2. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

Materialen
3. Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
4. Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het Programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@sannevanpaassen.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
5. Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden coaching
1. De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
2. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 8. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van Op Koerz?
1. In de opdrachtbevestiging of op de website zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
2. Alle kosten zijn exclusief (bij bedrijven)/inclusief (bij consumenten) btw.
3. Op Koerz heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Op Koerz met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Op Koerz schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Op Koerz haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaam/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 9. Hoe betaalt u voor de diensten van Op Koerz?
1. Op Koerz verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
2. Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).
3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Op Koerz betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
4. Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.
5. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Op Koerz bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Op Koerz de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
6. Op Koerz heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Op Koerz bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
7. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Op Koerz laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
8. Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10. Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten
Toegangskaart
1. Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Toegang en verblijf
2. Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.
3. Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
4. Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

Annulering en restitutie
5. Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.
6. Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.
7. Indien het event door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.
8. Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.
9. Het restitutieverzoek zoals beschreven in 10.8 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.
10. Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten
11. Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid
12. Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
13. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.
14. Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 11. Intellectueel eigendom/gebruik materialen
1. Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
3. De intellectuele eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.
4. Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 12. Klachten
1. Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
2. Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel of workshop/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 13. Hoe gebruikt Op Koerz de internetsite?
1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Op Koerz zijn exclusief/inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 14. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Op Koerz niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van Op Koerz is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Op Koerz.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, ziektes, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Op Koerz.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Op Koerz de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Op Koerz is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 15. Geheimhouding
1. Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Op Koerz op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
3. Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 16. Wie is waarvoor aansprakelijkheid?
1. Op Koerz verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Op Koerz kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2. Op Koerz is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u Op Koerz in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval Op Koerz derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
3. Op Koerz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Op Koerz is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Als Op Koerz aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Op Koerz. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Op Koerz slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
5. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
6. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Op Koerz.
7. De informatie op de internetsite wordt door Op Koerz met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Op Koerz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8. Op Koerz draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
9. Iedere aansprakelijkheid van Op Koerz vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Op Koerz niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Op Koerz daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 17. Wijziging van deze voorwaarden
1. Op Koerz kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. Op Koerz kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Sanne van Paassen |mei 2018

× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:00 to 18:00